Begroting 2020

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 19 maart 2019 heeft de raad de Kadernota 2020/2023 vastgesteld als richtinggevend document. Daarbij is de wens uitgesproken om vóór de opstelling van het dekkingsplan de raad te betrekken bij de te maken keuzes.
Vervolgens is in een raadsbijeenkomst op 19 juni 2019 het vertrekpunt van de begroting 2020-2023 gepresenteerd rekening houdende met enkele autonome ontwikkelingen en de gevolgen van de meicirculaire 2019. Het beeld dat hieruit naar voren kwam leidde voor alle jaren tot forse begrotingstekorten. Om niet overhaast te gaan bezuinigen heeft de raad ingestemd met een quick scan van de Boxtelse begroting die de raad handvatten kan geven voor de door te voeren ombuigingen en bezuinigingen.
Daarnaast is ook ambtelijk de begroting doorgelicht en opnieuw opgebouwd. Hierbij zijn enkel autonome ontwikkelingen verwerkt alsmede enkele B&W-besluiten die reeds waren gecommuniceerd met de raad. Begrotingsposten zijn op de juiste omvang gebracht en opnieuw is toegelicht wat er precies onder valt. Dit proces is nog niet helemaal afgerond; voor sommige posten geldt dat i.v.m. vakantie nog met de budgethouder moet worden afgestemd of dat geconstateerde financiële ruimte kan vrijvallen. Deze mogelijke vrijval zal later worden meegenomen en verwerkt worden in een dekkingsplan dat de raad later wordt aangeboden. Gepland is wel dat dit dekkingsplan in dezelfde raadsvergadering kan worden behandeld als de onderhavige begroting 2020 (29 oktober 2019).

De voorliggende begroting bevat daarom geen nieuw beleid. De op basis hiervan verwerkte mutaties voor 2019 en vanaf 2020 zijn derhalve uitsluitend financieel technisch. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Primitieve begroting 2019-2022

0

631

2.542

2.365

3.296

2e bestuursrapportage 2018

0

-12

-95

-93

-146

Regionale inkoop Sociaal Domein

0

-151

-151

-151

-151

Technische begroting 2019 en 2020

-2.507

-4.050

-4.944

-5.229

-5.437

Begroting 2019 en primitieve begroting 2020-2023

-2.507

-3.582

-2.647

-3.108

-2.438

Samenvattend gaat het om de volgende financieel-technische mutaties die in deze begroting zijn verwerkt.

Specificatie mutaties technische begroting 2019 en mjb 2020-2023

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

effect loon- en prijsstijging en inflatiecorrectie

-370

-506

-501

-508

-516

jeugdzorg

-1.884

-2.084

-2.069

-2.054

-2.054

wmo

-442

-1.155

-1.162

-1.169

-1.177

wsw 

-354

-428

-402

-386

-360

prijsstijging sociaal domein

0

0

-219

-489

-763

correctie raadsbesluit okt. 2018

8

76

76

76

76

In meicirculaire 2019 voor sociaal domein

2.348

2.152

2.116

1.561

1.548

doortrekken tijdelijke Gemeentefonds-uitkering jeugd 

0

0

0

547

547

te oormerken uitgaven Gemeentefonds anders dan wsw 

-291

-169

-130

-122

-119

accres Gemeentefonds

-639

-462

-739

-1.082

-1.108

onderhoudskosten vastgoed

-444

-430

-430

-430

-430

onderhoudskosten wegen 

0

-300

-300

-300

-300

Park Stapelen

-35

-61

-62

-63

-64

Leges paspoorten

-132

-136

-138

-138

-140

BTW-effect facturen MGD

-100

-100

-100

-100

-100

aframen niet te concretiseren huuropbrengsten

0

-378

-375

0

0

bijstelling baten en lasten inkomensvoorziening

0

-111

-111

-111

-111

bijstelling bijdrage aan ODBN

-111

-78

-78

-78

-78

Veiligheidsregio incl. overdracht kazerne

-60

165

-123

-182

-186

Stadsgewest-Vlagheide

0

0

-48

-48

-39

minder uitgaven leerlingenvervoer en lokaal onderwijsbeleid

0

54

54

54

54

minder uitgaven kinderopvang 

100

100

100

100

100

cultuurverbinder schrappen 

20

40

40

40

40

bijstelling opbrengsten leges omgevingsvergunningen

0

-66

76

-138

-138

verwerkingskosten afval

0

-410

-410

-410

-410

verhoging afvalstoffenheffing

0

410

410

410

410

rente- en kapitaallasten 

67

34

16

7

-90

overige aanpassingen

-188

-207

-435

-216

-29

Totaal (+ = voordeel)

-2.507

-4.050

-4.944

-5.229

-5.437

Toelichting financieel-technische mutaties
- autonome ontwikkelingen op basis van begrotingsuitgangspunten
De financiële begrotingsuitgangspunten zijn door de raad reeds op 19 maart 2019 vastgesteld in de Kadernota 2020/2023. Ze zijn ook nog opgenomen in onderdeel 2.
In vergelijking met de vorige begroting is er voor het jaar 2020 sprake van een
- hogere loonstijging met +1,05 procentpunt;
- hogere prijsstijging met +0,2 procentpunt:
- hogere inflatiecorrectie met +0,8 procentpunt.
Voor het jaar 2021 geldt nu een 0,1 procentpunt lagere prijsstijging, terwijl er voor de daaropvolgende jaren geen verandering is ten opzicht van de vorige raming.
Met name de loonstijging leidt voor Boxtel, via een hogere bijdrage aan MGD, tot een hogere kostenpost
- ontwikkelingen sociaal domein
De afgelopen twee jaar is Boxtel geconfronteerd met tekorten in het sociaal domein. Zo werd in december 2018 het budget 2018 voor jeugdzorg nog met € 1,5 mln. verhoogd ten laste van de algemene middelen. Het voornemen om de kosten in het sociaal domein beter te beheersen via meer lokale inkoop (raadsbesluit van 9 oktober 2018) moest vanwege regionale afspraken worden gecorrigeerd.
Met ingang van de begroting 2019 is de 1 op 1 relaties tussen rijksinkomsten sociaal domein en uitgavenbudgetten sociaal domein vervallen in onze begroting. Voor onderdelen waarbij sprake is van regionale inkoop zijn de in deze begroting opgenomen uitgavenbudgetten gebaseerd op overeengekomen contracten en de meest recente regionale begrotingen.
Nadat meerdere gemeenten bij het rijk hun zorgen hebben neergelegd over de tekorten in het sociaal domein is in samenspraak met de provinciale toezichthouders gemeenten de mogelijkheid geboden om de tijdelijke extra Gemeentefondsuitkering voor jeugd te verlengen vanaf 2022. Boxtel maakt hiervan gebruik. Maar dit is bij lange na niet voldoende om de financiële problematiek in het sociaal domein te doen verdwijnen.
- ontwikkeling Gemeentefondsuitkering
Het accres van het Gemeentefonds wordt bepaald via de zogeheten trap-op-trap-af methode: als de uitgaven van het rijk stijgen, stijgen de uitgaven van de gemeenten mee en omgekeerd. Op basis van de conjuncturele ontwikkeling hadden we misschien hogere rijksuitgaven mogen verwachten, maar de werkelijkheid in de meicirculaire 2019 was dat het rijk minder geld uitgeeft. Hierdoor krijgen de gemeenten, en ook Boxtel, te maken met een negatief accres. Een positief accres had nog een bijdrage kunnen leveren in de financiële problematiek van het sociaal domein, maar met een negatief accres is dit niet mogelijk. Sterker nog, om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren zullen op andere terreinen bezuinigingen nodig zijn.    
- onderhoud
Opgemerkt wordt dat de provincie bij de vorige begroting een opmerking heeft gemaakt met betrekking tot het actualiseren van de onderhoudsplannen.

In deze begroting is voor het onderhoud vastgoed met ingang van 2019 een voorzienig gevormd. Ingebracht zijn de standen van de opgeheven reserves Egalisatie onderhoud gymlokalen en buitenzijde Wilgenbroek (€ 506.990), Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek (€ 323.746) en Onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 336.326) en van de voorzieningen Onderhoud sportaccommodaties (€ 85.504) en Onderhoud Dommelbad (€ 490.171). Daarnaast wordt In 2019 € 444.000 extra gestort en vanaf 2020 € 430.000 per jaar (in plaats van de op 19 juni genoemde € 530.000). In totaal betekent dit in 2019 een storting in de voorziening van € 2.687.937; begroot wordt dat in 2019 € 476.700 wordt onttrokken voor onderhoud. Voor de jaren daarna is dat wisselend zoals onderstaande tabel laat zien.

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Storting in voorziening onderhoud vastgoed   

938

948

957

968

978

Onttrekking uit voorziening onderhoud vastgoed

1.723

748

882

1.175

1.163

Voor het onderhoud wegen is een nieuw beheerplan met bijbehorende uitvoeringsplannen beschikbaar gekomen. De planning is dat dit wordt vastgesteld in de raad van september 2019. Vooruitlopend op de nog door te voeren vorming van een onderhoudsvoorziening (waar de reserve Egalisatie onderhoud wegen zal worden ingebracht) wordt in deze begroting vanaf 2020 het jaarlijks onderhoudsbudget met € 300.000 verhoogd.
Ten slotte kan gemeld worden dat ook voor kunstwerken (bruggen en viaducten) een nieuw beheerplan beschikbaar is gekomen dat ook zal worden aangeboden aan de raad van september 2019. Aan dit plan zijn geen financiële consequenties verbonden.  
- overige aanpassingen

Park Stapelen
Op 7 mei 2019 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget van € 60.000 voor een huurovereenkomst met de eigenaar van park Stapelen waarmee verzekerd is dat het park Stapelen nog tenminste 10 jaar openbaar toegankelijk blijft.
Leges paspoorten
Er is een forse daling in het aantal aanvragen voor paspoorten van 2019 tot en met 2023. Dit komt door de gewijzigde geldigheidsduur van paspoorten van vijf naar tien jaar vanaf 9 maart 2014. Per saldo leidt dit tot tegenvallende inkomsten.  
BTW-effect facturen MGD
Vanaf 2019 is in de begroting nog geen financiële ruimte opgenomen voor het te verwachten BTW nadeel. Er zijn nog geen aanvullende afspraken gemaakt met de belastingdienst over de te hanteren zogenaamde mengpercentages. Dit jaar wordt het onderzoek hiernaar afgerond. Bovendien stijgt dit BTW nadeel vanwege de toename van de dienstverlening van MGD aan de gemeenten.
Aframen niet te concretiseren huuropbrengsten
Bij de jaarrekening 2018 hebben we geconstateerd dat er sprake was van achterblijvende huuropbrengsten. Nader onderzoek leert dat nog tot en met 2021 dit bedrag is begroot. Aangezien we deze huuropbrengsten niet kunnen benoemen worden ze nu uit de begroting gehaald.
Bijstelling baten lasten inkomensvoorziening
Het product inkomensvoorzieningen is bijgesteld, zowel voor de baten als de lasten. Per saldo betekent dit een extra structurele last van € 111.000 in de nieuwe begroting.
Bijstellingen bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
- ODBN
De bijdrage aan ODBN is structureel verhoogd. Dit op grond van de begroting 2019 en 2020 van ODBN (laatstgenoemde is besproken in de raad van 28 mei 2019). Belangrijkste oorzaak van het feit dat ODBN een groter beroep doet op de deelnemende gemeenten is de organisatieontwikkeling van ODBN.   
- Veiligheidsregio
Op 19 maart 2019 heeft de raad ingestemd om de financiële consequenties van de ontwikkelingen vanuit het Beleidskader 2020 van de Veiligheidsregio te verwerken in de begroting. De jaarlijks te betalen bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt. In 2020 wordt de verkoopopbrengst ontvangen van de brandweerkazernes Boxtel en Liempde.
- Stadsgewest- Vlagheide
Het Stadsgewest blijft in ieder geval tot 2025 verantwoordelijk voor het beheer (de nazorg) van de regionale stortplaats. Dat betekent dat er exploitatielasten blijven. Het gaat om een bedrag per inwoner van € 1,56 voor de jaren 2021 en 2022 en € 1,26 voor 2023 en 2024. De basis voor het aantal inwoners is het aantal inwoners per 1-1-2019. De effecten voor de samenvoeging van Esch zijn niet meegenomen.
Vermindering van uitgavenbudgetten
De doorlichting van de begroting heeft er toe geleid dat voor enkele uitgavenbudgetten in de begroting een aframing kan plaatsvinden:
- leerlingenvervoer en lokaal onderwijsbeleid;
- kinderopvang;
- lasten cultuurverbinder.
Bijstelling leges
- leges omgevingsvergunning
De leges omgevingsvergunningen gaven de afgelopen jaren een tegenvallende opbrengst te zien vanwege vertragingen in het voorgenomen woningbouwprogramma. Daarom zijn de opbrengsten neerwaarts aangepast, met uitzondering van het jaar 2021. Hoewel voor de leges omgevingsvergunning in principe ook het uitgangspunt geldt van 100% kostendekkendheid hebben we nu geen aanpassing doorgevoerd in de kosten of in de tarieven. Een eventuele aanpassing van een van beide kan onderdeel uitmaken van het nog op te stellen dekkingsplan.
- afvalstoffenheffing
De verwerkingskosten stijgen en deze zijn in deze begroting doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing.  
Rente en kapitaallasten
Op 29 januari 2019 is een 20-jarige geldlening afgesloten bij de BNG voor een bedrag van € 9 miljoen. Het rentepercentage bedraagt 1,145%, terwijl in de begroting gerekend is met 2%. Begroot is dat we in 2022 een langlopende lening moeten opnemen van € 5 mln. Verder maximeren we de korte financiering, d.w.z. we nemen kort geld op tot aan de kasgeldlimiet.  
De mutaties in de investeringen (aanvullingen investeringskredieten Herstraten Markt en Herinrichting Kalksheuvel 1e fase, overbrengen van het krediet zouttransportband naar MGD en opname van een investeringskrediet voor 20 parkeerplaatsen Hoogheem ten laste van grex Princenlant) leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van € 17.000.  
Overige aanpassingen
Bij het opnieuw opbouwen van de begroting zijn alle ramingen afgerond op € 100.
Onder overige aanpassingen zijn verder enkele verschuivingen van budgetten opgenomen:
- verkiezingen (33 van 2022 naar 2023);
- herindeling Haaren (50 van 2020 naar 2019);
Eenmalige aanpassingen in 2019 hebben plaatsgevonden voor:
- lasten WA-premie (44);
- dividenduitkering BNG (extra bate van 34);
- juridische kosten Moorwijk (50);
- cameratoezicht Markt (14).
De bijdrage aan MGD is aangepast voor Bibob, zouttransportband, proceskosten WOZ en een overheveling. Verder zijn er structurele bijstellingen van beperktere omvang doorgevoerd voor gladheidsbestrijding, te betalen energiebelasting, toename lasten evenementkasten en fusie veiligheidshuizen.

ga terug