Begroting 2020

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023

Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. Deze zijn door de raad vastgesteld in de Kadernota 2020/2023 van 19 maart 2019. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal inwoners (per 1 januari)

30.747

30.797

30.847

30.897

30.947

Aantal nieuw te bouwen woningen

185

261

308

237

150

Aantal hectares (per 1 januari)

6.368

6.368

6.368

6.368

6.368

College van burgemeester en wethouders in fte

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

Ambtelijke organisatie in fte (secr.+griffie)

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

Ontwikkeling loonkosten

3,30%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

2,00%

1,80%

1,90%

1,90%

1,90%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

2,44%

2,22%

2,22%

2,22%

2,22%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

2,44%

2,22%

2,22%

2,22%

2,22%

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

74,57

76,25

77,96

79,72

81,51

- schaal 6 t/m 9

78,83

80,6

82,42

84,27

86,17

- vanaf schaal 10

100,14

102,39

104,7

107,05

109,46

Heffingen en tarieven:

Leges en privaatrechtelijke tarieven

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

OZB woningen

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

OZB niet-woningen

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Toeristenbelasting

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Reclamebelasting

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Afvalstoffenheffing (100% kostendekking)

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Rioolheffing (100% kostendekking)

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.

ga terug