Begroting 2020

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

In de voorliggende begroting 2020 met bijbehorende meerjarenramingen 2021-2023 zijn twee te realiseren stelposten opgenomen. Dat zijn Vrijval kapitaallasten en Uitkomsten onderzoek jeugdzorg. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:

Overzicht stelposten

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Vrijval kapitaallasten

140

140

0

0

Uitkomsten onderzoek jeugzorg

547

547

Totaal nog te realiseren stelposten

140

140

547

547

Toelichting:
Stelpost kapitaallasten
De stelpost Vrijval kapitaallasten is in de afgelopen jaren steeds ingevuld kunnen worden met rente- en afschrijvingsvoordelen voortvloeiend uit vertraging in de investeringen, als gevolg van de doorlichting van de investeringen bij de eerste en tweede bestuursrapportages.
Extra Rijksmiddelen vanaf 2022 voor jeugdhulp
In de meicirculaire 2019 is opgenomen dat tijdelijk, voor de jaren 2019 tot en met 2023, extra middelen zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds voor jeugdhulp. De circulaire meldde verder dat aanvullende onderzoek wordt verricht om te kunnen bepalen in hoeverre gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor jeugdhulp. Vervolgens is het Rijk in overleg met de provinciale toezichthouders tot een richtlijn gekomen ten aanzien van de meerjarenraming jeugd in de gemeentelijke begroting. De richtlijn komt op het volgende neer:

  1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt.
  2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021).
  3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.
  4. Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

Boxtel heeft tot het maximum de tijdelijke extra inkomst 2021voor jeugdhulp ad € 547.000 doorgetrokken naar 2022, 2023 en verder. Deze inkomsten vanaf 2022, waarover dus nog onzekerheid bestaat of ze definitief toegekend gaan worden, zijn begroot op het product Maatschappelijk Werk, onderdeel decentralisaties sociaal domein.

ga terug