Begroting 2020

Reserves

Onderbouwing nut en doel reserves

Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Algemene reserve

Algemene Reserve

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Bestemmingsreserves

Afdekking kapitaallasten:

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.

Sportaccommodaties (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in sportaccommodaties.

Dommelbad (kapitaallasten)

Financiering van investering van zwembad.

Verbouwing Ursula

Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.

Overige bestemmingsreserves

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT

Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Investeringsbudget grootschalige infrastructuur

Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.

Onderhoud kunstwerken

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud kunstwerken waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Onderhoud wegen

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud wegen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Parkeervoorzieningen

Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.

Duurzame ontwikkeling

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Onderhoud onderwijs (gymzalen en buitenzijde Wilgenbroek)

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud onderwijs (gymzalen en buitenzijde Wilgenbroek) waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve. Reserve is vervallen per 1 januari 2019 en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.

Onderhoud Wilgenbroek binnenzijde

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud Wilgenbroek binnenzijde waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve. Reserve is vervallen per 1 januari 2019  en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.

Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Sociaal Domein

Instellen van een buffer voor het opvangen van risico’s op het sociaal domein.

Groenbeheer

Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen. Reserve is vervallen per 1 januari 2019  en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.

Grondexploitatie

Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie.

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

Algemene reserve
De raad van de gemeente Boxtel heeft in haar nota reserves en voorzieningen een minimale norm van de Algemene reserve vastgelegd (5% van de begrotingsomvang+5% van de vaste activa minus de totale reserves. Toegepast op de cijfers van de meerjarenbegroting 2020-2023 geeft de minimale norm van de algemene reserve het volgende beeld te zien:

Berekening minimale norm algemene reserve

2019

2020

2021

2022

2023

(bedragen x € 1.000)

5% van de begrotingsomvang (lasten voor bestem)

4.671

4.702

4.446

4.403

4.428

5% van de vaste activa minus totale reserves

2.688

3.124

3.105

2.876

2.868

Totaal minimale norm algemene reserve

7.359

7.826

7.551

7.279

7.296

Conclusie is dat de begrote omvang van de algemene reserve zich voor elk jaar beneden de door de raad gestelde minimale norm bevindt.
Daarnaast wordt de omvang van de algemene reserve beoordeeld ten opzichte van de risico’s zoals beschreven in paragraaf B, weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2020 € 14,0 miljoen en loopt iets terug tot € 13,7 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en € 13,6 mln. aan het eind van 2023.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen (per 1-1-2020, € 6,2 miljoen);
  2. Reserves ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen (per 1-1-2020, € 1,9 miljoen);
  3. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen (per 1-1-2020, € 5,9 miljoen).

Met uitzondering van de reserves ter dekking van kapitaallasten wordt er aan de bestemmingsreserves geen rente toegevoegd.

RESERVES

Saldo per 31 december

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve:

Jaarresultaat na bestemming

608

0

0

0

0

0

Algemene Reserve

5.929

5.260

5.852

6.383

6.370

6.370

Bestemmingsreserves:

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

718

0

0

0

0

0

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1.930

1.892

1.843

1.791

1.739

1.688

Egalisatie onderhoud kunstwerken

350

350

350

350

350

350

Egalisatie onderhoud wegen

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Parkeervoorzieningen

141

133

125

117

110

102

Groenbeheer

95

63

63

63

63

63

Plattelandsvernieuwing

1.108

1.073

1.073

1.073

1.073

1.073

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

4.487

4.250

4.013

3.778

3.544

3.311

Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr

507

0

0

0

0

0

Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek

324

0

0

0

0

0

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

203

203

203

203

203

204

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

336

0

0

0

0

0

Verbouwing Ursula

325

324

325

329

341

363

Grondexploitatie

381

507

473

910

910

910

Dommelbad (kapitaallasten)

1.437

1.447

1.459

1.481

1.505

1.530

Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen

110

110

110

110

110

110

Sociaal Domein

299

299

299

299

299

299

Duurzame ontwikkeling

952

952

952

952

952

952

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

548

548

548

548

548

548

TOTAAL RESERVES

22.689

19.310

19.588

20.287

20.018

19.774

In totaal daalt de omvang van de reserves van € 22,7 miljoen per 31 december 2018 tot € 19,8 miljoen per 31 december 2023. De belangrijkste mutaties zijn:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

stortingen in reserves:

Grondexploitatie

163

168

437

IHP

30

30

30

31

31

Jaarresultaat na bestemming

608

Overhevelingen

531

Rentecompensatie reserves

293

284

275

265

257

Resultaat begroting

320

Resultaat bestuursrapportages

955

970

Resultaat sociaal domein (producten)

763

Ursulacomplex

52

52

53

53

54

Totaal stortingen

3.183

1.505

1.326

349

342

onttrekkingen aan reserves:

Bomenbeleidsplan

32

Dekking kapitaallasten

649

646

627

606

585

Formatie SD (raad 9-10-18)

16

Grondexploitatie

37

202

ICT-egalisatiereserve MGD

718

Jaarresultaat na bestemming

608

Overhevelingen

642

285

13

Plattelandsvernieuwing

35

Project Transformatie en Transitie SD

150

Resultaat begroting

1.213

Resultaat bestuursrapportages

554

94

Resultaat sociaal domein (producten)

218

Transformatie jeugdhulp (regio inkoop)

395

Van reserve naar voorziening vastgoed

1.167

Vernieuwingsprogramma MGD

126

Totaal onttrekkingen

6.562

1.227

627

619

585

PER SALDO RESERVEMUTATIES

-3.378

278

699

-269

-243

ga terug