Begroting 2020

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen

Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Voorzieningen

Openbare verlichting

Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.

Groot onderhoud rioolbeheer

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.

Onderhoud sportaccommodaties

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties. Reserve is vervallen per 1 januari 2019  en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.

Onderhoud Dommelbad

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg. Voorziening is vervallen per 1 januari 2019  en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.

Gemeentelijk Vastgoed

Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voorziening is ingesteld per 1 januari 2019 via de begroting 2020.

Vervanging riolering

Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).

Legaat van Cooth

De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

St. Jan’s Baptistfonds

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.

Schenking Dr. Hoekstichting

De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

Nazorg Vlagheide

Op basis van de begroting GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bijdrage verwacht.
Voor Boxtel (8,7%) betekent dit een bijdrage van € 389.081. Deze bijdrage is als voorziening voor toekomstige verplichting, verlies verantwoord.

Egalisatie reinigingstarieven

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Egalisatie rioolheffing

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2019

2020

2021

2022

2023

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's

389

389

389

389

389

Onderhoud-egalisatie

3.951

5.685

5.239

5.792

6.246

Egalisatie tarieven

1.472

1.022

493

387

327

Door derden beklemde middelen

6.643

6.882

6.954

7.048

7.187

Totaal voorzieningen

12.455

13.978

13.075

13.616

14.149

De voorzieningen voor afdekking van verliezen grondexploitaties(€ 8,6 miljoen per 1 januari 2020) wordt in mindering gebracht op de activa en zijn derhalve niet opgenomen de tabel.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

Saldo per 31 december

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(bedragen x € 1.000)

Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)

389

389

389

389

389

389

Openbare verlichting

92

95

395

695

995

1.295

Legaat van Cooth

737

810

810

810

810

810

Voorziening gemeentelijk vastgoed

0

2.211

1.426

1.626

1.701

1.494

Onderhoud sportaccommodaties

86

0

0

0

0

0

Onderhoud Dommelbad

490

0

0

0

0

0

St. Jan's Baptistfonds

9

9

9

10

10

10

Schenking Dr. Hoekstichting

31

31

31

31

31

31

Egalisatie reinigingstarieven

1.162

792

492

343

211

97

Egalisatie rioolheffing

310

231

1

44

115

201

Vervanging riolering

5.865

6.033

6.103

6.198

6.337

6.523

Groot onderhoud rioolbeheer

3.284

3.378

3.418

3.471

3.549

3.654

TOTAAL VOORZIENINGEN

12.455

13.978

13.075

13.616

14.149

14.503

ga terug