Begroting 2020

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

In deze begroting zijn uitsluitend autonome ontwikkelingen nieuw opgenomen. Voor een nadere onderbouwing van de betreffende posten wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo.'

Keuzes voor nieuw beleid en te honoreren wensen zijn aangehouden en worden afgewogen bij de besluitvorming rondom het dekkingsplan. Zoals eerder vermeld is het streven hierbij de raadsvergadering van 29 oktober 2019.


 

ga terug