Begroting 2020

Investeringen

De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

Begrote investeringen
Met het vaststellen van de programmabegroting worden ook de in de begroting opgenomen investeringen geautoriseerd. In deze begroting worden aan de raad geen nieuwe te voteren investeringen voorgelegd. Wel zijn voor 2 bestaande kredieten noodzakelijke aanvullingen doorgevoerd. Het betreft:

  • € 175.000 in 2019 voor kredietoverschrijding 2018 en kosten 2019 van Herstraten Markt en
  • € 320.000 in 2020 voor extra te maken kosten Herinrichting (1e fase) Kalksheuvel.

Verder zijn 2 budgettair neutrale aanpassingen doorgevoerd:

  • Het investeringskrediet van € 30.000 voor zouttransportband is overgebracht naar MGD (de hogere bijdrage aan MGD compenseert de vervallen kapitaallasten);
  • Voor de aanleg van 20 parkeerplaatsen bij Hoogheem is in 2019 een investeringskrediet van € 35.000 aangemaakt en dit kan gedekt worden uit de grondexploitatie Princenlant.      


In het navolgende overzicht zijn de begrote investeringsuitgaven voor 2019 t/m 2023 weergegeven met daarbij de gevoteerde kredieten en de realisatie t/m 2018.

Overzicht investeringsuitgaven

Krediet

Gereali

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

seerd

2019

2020

2021

2022

2023

investeringen met economisch nut:

Automatisering gemeenteraad

34

Diverse investeringen rioolbeheer

13.489

7.295

4.855

1.339

Dwarsdeelschuur kinderboerderij

150

3

147

Nieuwbouw Michaëlschool

2.855

2.503

350

Parkeren omgeving centrum en Parkeerplaatsen Hoogheem

789

750

39

Sportinvesteringen (ODC en toplaag atletiekbaan)

149

149

Verkeersregelinstallaties

150

150

Zonnepanelen gemeentewerf

90

67

23

Veeg-, vuilniswagens en onkruidbestrijdingsmachine

889

499

390

totaal economisch nut

6.246

1.729

0

0

0

investeringen met maatschappelijk nut:

Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting

1.700

36

114

1.550

Ontsluitingsweg Dukaat

500

500

Aanpassing kruising Roderweg

210

168

42

kruising Fellenoord parkeren omgeving centrum

200

200

herinrichting Kalksheuvel

420

370

50

Herinrichting Rechterstraat

300

300

Prins Hendrikstraat (laad- en loshaven)

50

5

45

Herstraten Markt

1.979

1.891

88

Molenwijkseweg e.o.

1.300

408

891

Move snelfietsroute (voorheen Boxtel Bicycle)

124

124

beeldkwaliteit Parkweg

50

50

Veiligheid op straat

41

41

Asfalteren paden begraafplaats

55

51

4

Lennisheuvel-Boxtel

250

250

Herinrichting Liempde

500

500

Aanpassing 3 kruisingen Ladonk

750

750

Keulsebaan, deelplan 4c

2.500

2.500

PHS/VLK/Keulsebaan deelplan 4c

18.398

2.664

4.309

3.653

5.368

750

totaal maatschappelijk nut

6.663

5.527

5.709

4.550

0

TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN

12.909

7.256

5.709

4.550

0

Overzicht investeringsinkomsten

Krediet

Gereali

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

seerd

2019

2020

2021

2022

2023

met economisch nut:

Parkeren omgeving centrum

50

50

bijdrage dwarsdeelschuur kinderboerderij

50

50

totaal economisch nut

50

0

0

0

0

met maatschappelijk nut

uit exploitatiebijdrage Selissen voor Ontsluitingsweg Dukaat

500

500

(prov.) bijdragen PHS/VLK

13.200

3.230

2.483

2.451

5.045

320

Verkoop onroerend goed (Apollopad 66 en grond)

291

291

Verkoop brandweerkazerne Brederodeweg 25

565

565

Molenwijkseweg

77

77

Herstraten Markt

113

113

totaal maatschappelijk nut

3.274

3.016

5.045

320

0

TOTAAL INVESTERINGSINKOMSTEN

3.324

3.016

5.045

320

0

ga terug