Begroting 2020

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlagenboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2018 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2018;
  • Kolom 2019 tot en met 2023 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Immateriële vaste activa

91

259

600

533

472

419

Materiële vaste activa

67.681

73.140

73.193

69.881

70.034

65.982

Financiële vaste activa

8.677

8.390

7.898

7.390

6.865

6.358

Voorraden

6.189

4.545

5.553

6.152

4.823

2.767

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

13.849

0

0

0

0

0

Liquide middelen

624

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.265

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

98.377

86.334

87.243

83.956

82.194

75.526

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Eigen vermogen

22.689

19.310

19.588

20.287

20.018

19.774

Voorzieningen

12.455

13.978

13.075

13.616

14.149

14.503

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

33.105

47.047

47.122

42.980

40.666

36.541

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

21.342

5.998

7.459

7.073

7.361

4.708

Overlopende passiva

8.786

0

0

0

0

0

TOTAAL PASSIVA

98.377

86.334

87.243

83.956

82.194

75.526

ga terug