Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2020

baten

lasten

saldo

(bedragen x € 1.000)

resultaat voor bestemming:

Duurzaamheid

6.839

9.354

-2.515

Maatschappelijke ontwikkeling

7.768

48.895

-41.127

Leefomgeving

9.487

20.758

-11.271

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

357

5.798

-5.441

Meewerkend bestuur

1.475

7.146

-5.671

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

1.813

-259

2.072

0.61 OZB woningen

4.445

558

3.887

0.62 OZB niet-woningen

2.996

0

2.996

0.63 Parkeerbelasting

351

0

351

0.64 Belastingen overig

63

6

58

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.252

0

54.252

Overhead (taakveld 0.4)

0

1.761

-1.761

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8)

898

-3.551

4.448

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

90.742

90.464

278

toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzaamheid

0

0

0

Maatschappelijke ontwikkeling

361

30

331

Leefomgeving

394

221

174

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

93

0

93

Meewerkend bestuur

379

1.254

-875

RESULTAAT

91.969

91.969

0

incidentele baten en lasten

7.778

8.822

-1.045

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

84.192

83.147

-1.045

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat in structurele zin de lasten voor het begrotingsjaar 2020 hoger zijn dan de baten.

ga terug