Begroting 2020

Inzicht in baten en lasten Begroting 2020

Inzicht baten Begroting 2020
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2020. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2020 bedragen € 91,969 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als baten per programma
  • Als baten per inkomstensoort

Baten per programma
De voor het jaar 2020 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma

Baten

Duurzaamheid

6.839

Maatschappelijke ontwikkeling

8.130

Leefomgeving

10.416

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

450

Meewerkend bestuur

66.135

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

91.969

Baten als inkomstensoort
Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

54.252

58,99%

belastingen, leges en heffingen

15.416

16,76%

rijksbijdragen

6.813

7,41%

vrijval voorziening

5.530

6,01%

rente en dividend

1.882

2,05%

bijdragen derden

1.781

1,94%

administratief

1.554

1,69%

huren en pachten

1.534

1,67%

grondverkopen

1.240

1,35%

resultaatbestemming

1.227

1,33%

taakstelling

490

0,53%

inkomens- en vermogensoverdrachten

250

0,27%

Totaal

91.969

100,00%


Samenvattend kan worden gesteld dat ruim 83% van de gemeentelijke baten bestaan uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt € 1,2 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.

Inzicht lasten Begroting 2020
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2020. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2020 bedragen € 91,969 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als lasten per programma
  • Als lasten per uitgavensoort

Lasten per programma
De voor het jaar 2020 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma

Lasten

Duurzaamheid

9.354

Maatschappelijke ontwikkeling

48.925

Leefomgeving

21.163

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5.798

Meewerkend bestuur

6.730

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

91.969

Lasten als uitgavensoort
Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

20.209

21,97%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

11.398

12,39%

jeugdzorg

10.768

11,71%

overige goederen en diensten

7.492

8,15%

Wmo

7.168

7,79%

rente en afschrijving

6.624

7,20%

inkomensvoorzieningen

5.853

6,36%

subsidies

5.635

6,13%

administratief

5.548

6,03%

inkomensoverdrachten

3.622

3,94%

grondexploitatie

2.128

2,31%

resultaatbestemming

1.505

1,64%

stortingen voorzieningen

1.348

1,47%

salarissen

1.273

1,38%

energiekosten

487

0,53%

belastingen en heffingen

473

0,51%

inhuur personeel

263

0,29%

rijksbijdragen

176

0,19%

Totaal

91.969

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van bijna 22% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en inkomensvoorziening) omvatten in totaal ruim 25% van de totaal begrote lasten.

ga terug