Begroting 2020

Opzet begroting 2020

Begroting 2020
Voor u ligt de Programmabegroting 2020, de Financiële begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 (hierna genoemd de Begroting 2020) van de gemeente Boxtel. Net als vorig jaar is de Boxtelse begroting in een online versie beschikbaar.

Sinds de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel per 1 januari 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij de gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2020 van GR MijnGemeenteDichtbij.

Opzet Begroting 2020
De Begroting 2020 van de gemeente Boxtel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. In vergelijking met de vorige begroting worden enkele grote projecten apart benoemd. Dat zijn de volgende projecten:  
1. Greentech;
2. Regionale Energie Transitie;
3. Van transitie naar transformatie (sociaal domein);
4. Boxtel Binnen de Bruggen;
5. Move '31;
6. Omgevingswet;
7. Programma Hoogfrequent Spoor;
8. Boxtel bouwt;
9. Herindeling Haaren.

Vorig jaar is het door de raad vastgestelde beleidsprogramma 2018-2022 'Meewerken in tijden van verandering' in een gezamenlijke bijeenkomst van het college en het ambtelijk management besproken met toevoeging van de going concerntaken. Samen met het college van Sint-Michielsgestel is gekeken op welke speerpunten beide gemeenten elkaar willen ontmoeten en verbinding kunnen leggen. Door een gezamenlijke aanpak, daar waar mogelijk, beogen we een betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en kostenvermindering.
In deze begroting zijn de speerpunten niet meer opgenomen onder het beleidsprogramma, maar wordt de uitvoering voor het jaar 2020 weergegeven onder het beleidsproduct.

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • Titel van het programma;
 • Zo werkt dit programma;
 • Dit is het doel;
 • Dit valt eronder;
 • Dit kost het;
 • Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting.


Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Verantwoordelijk portefeuillehouder(s);
 • Dit gaan we dit jaar doen;
 • Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing);
 • Dit kost het;
 • Financiële toelichting.

Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje Zo maken we dit meetbaar alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van 39 beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt. Hiermee krijgen raadsleden al op 39 punten inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken met die van andere gemeenten.

Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Dit is het doel;
 • Dit gaan we dit jaar doen;
ga terug