Begroting 2020

Kwaliteitsimpuls voor verbetering financiële functie

Het project dat is opgezet voor verbetering van de financiële functie is, zoals bekend, een meerjarig traject. In het begin van deze bestuursperiode zijn we verder gegaan met het harmoniseren van de procedures en documenten van de planning- en control cyclus van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel voor zover als dat mogelijk is en gewenst wordt. Gebleken is dat de besturen van beide gemeenten soms er voor kiezen een eigen pad te bewandelen. Zo is dit jaar de totstandkoming van de kadernota en de vervaardiging van een dekkingsplan voor de meerjarenbegroting 2020-2024 niet geheel identiek verlopen. In Boxtel bleek al snel dat het een hele opgave zou worden om vooral vanwege de benodigde extra financiële middelen in het sociale domein te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Daarop hebben college en raad besloten om de tijd te nemen om verantwoorde keuzes te maken.
Deloitte is verzocht de Boxtelse begroting door te lichten en te vergelijken met een aantal vergelijkbare gemeenten.
Een en ander heeft tot gevolg gehad dat de voorliggende begroting 2020 geen nieuw beleid bevat. Ambtelijk is de begroting opnieuw opgebouwd waarbij alleen autonome ontwikkelingen zijn verwerkt.

Verder is er voor gekozen om in meerjarig perspectief, vanaf 2021, de prijsstijgingen centraal op 1 post te begroten. Voor 2020 (en ook 2019) zijn ze wel toegedeeld aan alle prijsgevoelige posten.
Voorheen worden de prijsstijgingen voor alle jaren begroot bij alle prijsgevoelige posten.

In de financiële verordeningen van Boxtel en Sint-Michielsgestel is opgenomen dat één keer in de vier jaar de raad enkele nota's vaststelt:

  • Geactualiseerde onderhoudsplannen voor activiteiten in de openbare ruimte, zijnde wegen, openbare verlichting, groen en speeltoestellen, een geactualiseerd rioleringsplan en een geactualiseerd onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.
  • Een nota reserves en voorzieningen. Hierbij worden de bestaande reserves en voorzieningen doorgelicht. Bij de opstelling van de nieuwe nota bekijken we of op dit punt een verdere uniformering van beide gemeenten mogelijk is.
  • Een nota grondbeleid met daarin een strategische visie van het toekomstig grondbeleid.

Verschillende onderhoudsplannen zijn inmiddels geactualiseerd en voor onderhoud gemeentelijke gebouwen en voor onderhoud wegen is structureel extra geld opgenomen in deze meerjarenbegroting. Dit heeft tot gevolg gehad dat enkele reserves zijn/worden omgezet naar een voorziening.
Een nieuwe nota reserves en voorzieningen zal worden opgesteld nadat de actualisering van de diverse onderhoudsplannen is afgerond.

De kostentoerekening (verdeling van de indirecte kosten over de verschillende beleidsproducten van de begroting) in deze begroting is nog gebaseerd op een tijdsinzet die bepaald is toen er nog organisatiebreed werd tijd geschreven. Inmiddels gebeurt dit niet meer en moet er op korte termijn voor beide gemeenten en MGD een aangepaste systematiek van kostentoerekening worden bepaald.

ga terug