Begroting 2020

Financiële positie

De financiële positie van de gemeente beschrijven we in drie onderdelen:

  • Het resultaat vóór bestemming
    De verwachte inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente.
  • De resultaatbestemming
    De wijzigingen in het eigen vermogen. Baten kunnen op voorhand in het eigen vermogen gestort worden (storting in reserves), of het eigen vermogen van de gemeente kan gebruikt worden om lasten te dekken (onttrekken aan reserves). 
  • Het resultaat ná bestemming
    Het bedrag dat overblijft nadat alle (voorziene) lasten gedekt zijn door verwachte inkomsten (baten) of eigen vermogen.
ga terug