Begroting 2020

Lokale heffingen

Inleidende tekst

In het beleidsprogramma 2018-2022 staat dat Boxtel uitgaat van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk. Uitgangspunt is dat we deze niet meer dan trendmatig verhogen en dat burgers profijt hebben van een efficiëntere aanpak op het terrein van riool- en afvalstoffenheffing.

Naast de autonome ontwikkelingen zal de herindeling van de gemeente Haaren per 01-01-2021 leiden tot een extra belasting van de organisatie.

De tarieven van de lokale heffingen zijn hoogstens kostendekkend. Dat betekent dat de geraamde baten (inkomsten) de geraamde lasten (uitgaven) niet overschrijden. In het volgende overzicht wordt inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven van de heffingen berekend zijn. Het beleid per belastingsoort volgt daarna.

ga terug